Reklamace svářecí techniky a nářadí

  I když prodáváme špičkovou techniku, může se stát, že zboží, co vám dorazí nebude 100%. Nebo prostě nebudete spokojeni.

  1.Úvod

  Reklamační řád SVARTOP CZ vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, které bylo zakoupeno v e-shopu provozovatele a jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.
  Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí kupujícím. Záruka je uvedena v záručním listu, minimálně však 24 měsíců.

  Kupující je povinen po obdržení objednaného zboží provést okamžitou kontrolu. Pokud kupující zjistí závadu na výrobku, případně rozdíl mezi fakturou a dodaným zboží, je povinen kontaktovat prodejce nejpozději do 48 hodin od doručení na info@svartop.cz.
  Pokud tak kupující neučiní, nemusí být pozdější reklamace uznána a bude se mít za to, že dodané zboží bylo zcela v pořádku.

  Vrácení zboží – kupující má ze zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží a na vrácení kupní ceny zboží.
  Toto právo (nárok) se nevztahuje na zboží poškozené, použité, nefunkční a na závady vzniklé nesprávným používáním.
  Kupující doručí vrácené zboží na vlastní náklady na adresu provozovatele. Zásilky poslané jako dobírka nebudou převzaty. Částka, ponížená o manipulační poplatek , balné a poštovné, bude kupujícímu po splnění všech výše uvedených podmínek převedena na jeho učet do 30 dnů.


  2.Způsob uplatnění reklamace

  V případech, kdy kupující reklamuje výrobek s vlastním servisem (dle záručního listu), je nejrychlejším řešením zaslání (zavezení) reklamovaného výrobku do autorizovaného servisu daného výrobce, jejichž seznam bývá přiložený k návodu. Pokud tento seznam chybí, kontaktujte prosím stanislav.honzik@quick.cz a naši pracovníci vám tento seznam obratem zašlou.


  V ostatních případech uplatní kupující po předchozí domluvě s reklamačním oddělením (na základě mailu či telefonátu) reklamaci zasláním vadného výrobku (nikoliv na dobírku) na adresu prodávajícího spolu s fakturou a dalšími doklady
  (přesnou adresu uvede pracovník reklamací v korespondenci s kupujícím – v závislosti na tom, z kterého skladu bude vadné zboží pocházet)
  Reklamované zboží zašle kupující prostřednictvím České pošty, případně jiným přepravcem. Kupujícímu se doporučuje balík dobře zabalit (pokud možno do originálního obalu) a pojistit. Za případné poškození nebo ztrátu při přepravě reklamovaného zboží nenese prodávající žádnou zodpovědnost.
  Zásilky předem neohlášené (mailem či telefonicky) našemu reklamačnímu oddělení nebudou přijaty !

  Pro uplatnění reklamace je zapotřebí k reklamovanému výrobku doložit:

  1. přesný popis závady
  2. doložit kopii doklad o nákupu
  3. řádně vyplněný záruční list (kopii)
  4. originální (popř. podobný obal)

  3.Vyřízení reklamace
  Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli. Kupující může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou, jen tehdy, pokud kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada po opravě věci nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.
  V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované nebo neoprávněné reklamace budou kupujícímu naúčtovány vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez výše uvedených dokladů.
  Placená oprava:
  Pokud kupující reklamuje výrobek po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena kupujícím, jedná se o placenou opravu. Kupující bude obeznámen s tím, že jeho oprava je placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné. Cena samotné opravy bude kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné a oprava provedena nebude.

  4.Rozpor s kupní smlouvou
  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
  Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

  5.Ochrana osobních dat
  Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.
  Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu naši a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

  6. Škodní události dopravce
  Partnerem společnosti SVARTOP CZ pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu je logistická společnost PPL a GEIS, která také zajišťuje expresní přepravu balíkových zásilek.

  Mechanická poškození, vzniklá během přepravy zboží (včetně zboží reklamovaného), nejsou předmětem záruky.

  V případě jakéhokoli podezření na tento druh škody např. potrhaná krycí fólie u paletových zásilek, stopy vytékající olejové náplně, zdeformovaný karton apod. je nutné již během převzetí zboží:

  1) zaznemenat poškození zásilky do doručovacího listu přepravce v textu Zásilku převzal kompletní a bez výhrad: ........ přeškrtnou slova bez výhrad.

  2)
  poškození vyfotografovat pro účely uplatnění reklamace např. mobilním telefonem

  3) událost ohlásit odesílateli nejlépe e-mailem


  7. Závěrečné ustanovení
  Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1.2.2009 a platí na území České republiky.

   

  vyberte si svářečky

  Rychlý kontakt

  Prostřednictvím následujícího formuláře nám můžete zaslat jakýkoliv dotaz či připomínku.
  Odeslaný text bude doručen na adresu info@svartop.cz.